Koło Pszczelarzy w Bochni ,,Barć"

www.bochenscypszczelarze.pl

Zarząd

Prezes - lek. wet. Maciej Pawulski

(specjalista chorób owadów użytkowych)

V-ce Prezes - Paweł Waśko

Sekretarz - mgr Szymon Wojtkiewicz

Skarbnik - Irmina Widła

Harmonogram

Spotkania odbywają się w budynku Domu Kultury w każdy drugi czwartek miesiąca o godz.18.30

12.01.17, godz 18.30 - Domu Kultury. Tematem spotkania będzie:

 • Lokalizacja i higiena pasieczyska
 • higiena poideł
 • higiena uli i sprzętu pasiecznego
 • higiena plastrów
 • higiena magazynów i pracowni pszczelarskich

Wykład poprowadzi Kol. Maciej Pawulski


Regulamin

Koło Pszczelarzy kieruje się w swej działalności Statutem Pogórskiego Związku Pszczelarzy i poniższym regulaminem.

§ 1

Koło Pszczelarzy działa na terenie ustalonym przez Zarząd PgZP. Podział ten zatwierdza Zarząd PgZP. Zasadą jest, że poszczególni pszczelarze powinni należeć do najbliższego działającego Koła.

§ 2

Koło powstaje zgodnie z §10 Statutu Pogórskiego Związku Pszczelarzy.

§ 3

Przy podejmowaniu uchwały w sprawie utworzenia Koła należy przestrzegać następujących zasad:

 • zasadniczym terenem działania Koła jest gmina, miasto lub określona jego część
 • w niektórych miastach wydzielonych, Koła mogą ubiegać się w Zarządzie PgZP o zezwolenie działalności na prawach Zarządów Rejonowo-Gminnych, Miejsko-Gminnych, Miejskich.

§ 4

Zadaniem Koła jest realizowanie zadań PgZP przez wykonanie czynności i prowadzenie akcji organizacyjnych w szczególności przez:

 • prowadzenie ewidencji członków na terenie działalności Koła,
 • informowanie Zarządu PgZP o naruszeniu przez członków Koła przepisów Statutu, regulaminu Uchwał i decyzji podjętych przez władze PgZP, albo o takiej działalności członka, która jest sprzeczna z celami PgZP lub narusza zasady dyscypliny organizacyjnej.
 • inkasowanie opłat członkowskich i terminowe przekazywanie należnych sum do władz nadrzędnych.
 • prowadzenie wśród członków szkoleń, kontroli zdrowotności pasiek, szerzenia akcji polepszania bazy pokarmowej,
 • udzielania porad i pomocy sekcjom,
 • organizowanie planowanych wędrówek na pożytki.

§ 5

Organami Koła są:

 • Walne Zebranie Koła
 • Zarząd Koła
 • Komisja Rewizyjna

§ 6

W Walnym Zebraniu Koła mogą brać z głosem doradczym członkowie władz nadrzędnychi osoby zaproszone przez Zarząd Koła, a z prawem głosu - wszyscy pełnoprawni członkowie Koła.

§ 7

Walne Zebrania Koła są zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz w roku w I kwartale. Zarząd Koła obowiązany jest przedstawić sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły orza przedłożyć plan pracy na rok bieżący. Co 4 lata Walne Zebranie Koła jest zebraniem sprawozdawczo- wyborczym.

§ 8

Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła może być zwołane z inicjatywy Zarządu Koła, a musi być zwołane na żądanie:

 • 1/3 członków Koła
 • Komisji Rewizyjnej
 • Zarządu PgZP

§ 9

Zarząd Koła obowiązany jest zwołać Walne Zebranie w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania. Jeżeli Zarząd Koła nie zwoła Walnego Zebrania, zebranie może być zwołane przez Zarząd PgZP.

§ 10

Walne Zebranie Koła zwołuje się przez rozesłanie zawiadomień o czasie, miejscu i projektowanym porządku obrad przynajmniej na 7 dni przez wyznaczonym terminem zebrania. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd Koła uzgadnia z Zarządem PgZP.

§ 11

Do kompetencji Walnego Zebrania Koła należy:

 • uchwalenie projektów planów pracy i preliminarza budżetowego Koła,
 • zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej,
 • wybór Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej co 4 lata,
 • wybór delegatów na Walny Zjazd PgZP w stosunku 1 delegat na 20 członków,
 • uchwalenie wytycznych dla delegatów wybranych na Walne Zebranie PgZP,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd Koła lub przez PgZP, wiążących wszystkich członków Koła.

§ 12

Zebranie Koła jest prawomocne bez względu na ilość obecnych na zebraniu członków Koła. Uchwały zapadają większością oddanych głosów. W czasie nierówności decyduje głos przewodniczącego.

§ 13

Z przebiegu zebrania Koła spisuje się protokół, którego odpis w ciągu 14 dni powinien być przesłany do Zarządu PgZP.

§ 14

Niezależnie od Walnych Zebrań Koła Zarząd zwołuje ogólne zebranie członków Koła w celach informacyjnych, instruktażowych i szkoleniowych. Zebrania takie powinny odbywać się przynajmniej raz na miesiąc w dniach i godzinach ustalonych przez Zarząd.

§ 15

Zarząd Koła może organizować stałe kluby dyskusyjne zrzeszające członków według zainteresowań i pogłębiając ich wiedzę oraz tworzyć sekcje specjalistyczne, wędrowne, poprawy pastwisk pszczelich itp.

§ 16

Zarząd Koła składa się z 3-5 członków, w tym: prezes, sekretarz, skarbnik i członków Zarządu, a Komisja Rewizyjna z przewodniczącego i dwóch członków.

§ 17

Do kompetencji Zarządu Koła należy:

 • Reprezentowanie Koła wobec organizacji i instytucji.
 • Przygotowanie i zwołanie Walnych Zebrań Koła.
 • Kierowanie działalnością Koła, zgodnie ze Statutem PgZP, niniejszym regulaminem oraz wytycznymi Zarządu PgZP.
 • Wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania Koła.
 • Gospodarowanie funduszami Koła w ramach zatwierdzonego preliminarza budżetowego.
 • Przyjmowanie członków i skreślanie z listy członków zgodnie ze Statutem PgZP.
 • Opracowanie i przedkładanie na Walnym Zebraniu Koła projektu preliminarza budżetowego Koła oraz sprawozdania z działalności Zarządu Koła.
 • Opracowanie i przedkładanie Zarządowi PgZP sprawozdań z działalności Koła.
 • Organizowanie szkoleń.

§ 18

Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb przynajmniej raz w miesiącu. Z zebrań Zarządu spisuje się protokoły.

§ 19

Skarbnik Koła prowadzi uproszczoną księgowość/zgodnie z instrukcją PgZP, na podstawie kwitów przychodu i rozchodu, udokumentowanych odpowiednimi oryginałami rachunków. Zainkasowane sumy od członków Koła tytułem opłat członkowskich są potwierdzone wydaniem kwitu przychodu. Zarząd Koła obowiązany jest odprowadzić 50% zebranych kwot na rzecz PgZP do dnia 30 kwietnia każdego roku.

§ 20

Skarbnik Koła materialnie odpowiedzialny jest za powierzoną mu gotówkę oraz za prawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowej.

§ 21

Roboczą działalność Koła oraz celowość poczynionych wydatków kontroluje Komisja Rewizyjna Koła, przedkładając swe wnioski na zebraniu sprawozdawczym Koła.

§ 22

Zarząd Koła nie ma prawa zaciągania w imieniu PgZP jakichkolwiek zobowiązań ani zawierania umów, chyba że uzyska w tym zakresie specjalne upoważnienie od Zarządu PgZP. Odpowiedzialność materialna z tytułu umów zawartych przez Zarząd Koła bez uzyskania na to uprzedniego upoważnienia Zarządu PgZP ponoszą osobiście osoby, które umowy takie zawarły.

§ 23

Prawa i obowiązki członków Koła reguluje § 11-16 Statutu PgZP. Zatwierdzono na zebraniu dnia ... .