Koło Pszczelarzy w Bochni ,,Barć"

www.bochenscypszczelarze.pl

Konkurs na najlepiej prowadzoną pasiekę w Pogórskim Związku Pszczelarzy w Tarnowie

2018-07-27 12:46:09

Informuję, że w 2018 roku Zarząd Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie kontynuował będzie „Konkurs na najlepiej prowadzoną pasiekę w Pogórskim Związku Pszczelarzy w Tarnowie”. Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonywać można do 20 sierpnia 2018 roku. Poniżej druk zgłoszenia oraz regulamin. Dla właścicieli trzech najwyżej ocenionych pasiek przewidziane są nagrody rzeczowe o wartości: I miejsce – około 500 zł, II miejsce – około 300 zł, III miejsce – około 200 zł. Zgłoszenia proszę kierować do biura PgZP.


Załącznik nr 1 do regulaminu „Konkursu na najlepiej prowadzoną
pasiekę w Pogórskim Związku Pszczelarzy w Tarnowie”
ZGŁOSZENIE
do udziału w
„Konkursie na najlepiej prowadzoną pasiekę w Pogórskim Związku Pszczelarzy w Tarnowie”
Ja niżej podpisany zgłaszam moją pasiekę liczącą aktualnie ................. rodzin pszczelich do udziału w „Konkursie na najlepiej prowadzoną pasiekę w Pogórskim Związku Pszczelarzy w Tarnowie”
Jednocześnie oświadczam, że znane są mi zasady Regulaminu Konkursu i sposób oceny – punktacji konkursowej przez Komisję Konkursową.
Imię i nazwisko: ..............................................................................................................
Adres zamieszkania: .......................................................................................................
(miejscowość, ulica, nr domu)
Kontakt telefoniczny ......................................
Lokalizacja pasieki: ........................................................................................................
Ewidencyjny numer weterynaryjny pasieki lub pozycja w rejestrze właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii ................................................................................
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszej deklaracji przez Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie z siedzibą w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 23 – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 ze zmianami) w celu i dla potrzeb organizacji i przeprowadzenia tego konkursu oraz publikowanie zdjęć z elementami mojej pasieki w środkach masowego przekazu, a także na stronie internetowej Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie.
.......................................................
Czytelny podpis zgłaszającego
Miejscowość: ......................................., data.............2018 r.
Zarząd Koła Pszczelarzy w ................................. potwierdza, że w/w jest członkiem tutejszego koła i jego pasieka aktualnie liczy ............ rodzin pszczelich.
Pasieka zlokalizowana jest w ....................................................................................................
Jednocześnie informuję, że w/w otrzymał Regulamin Konkursu oraz zasady oceny – punktacji konkursowej.
........................................, dnia .................2018 r. ......................................................
/podpis i pieczęć Prezesa Koła/Regulamin „Konkursu na najlepiej prowadzoną pasiekę
w Pogórskim Związku Pszczelarzy w Tarnowie”

I. Celem konkursu jest:
1. podnoszenie poziomu pasiek,
2. unowocześnianie gospodarki pasiecznej,
3. wspieranie prawidłowego urządzania pracowni,
4. poprawa stanu zdrowotności i higieny oraz estetyki istniejących pasiek,
5. zwiększenie dbałości o jakość pozyskiwanych produktów pszczelich.
II. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie.
Szczegółowych informacji na temat konkursu oraz jego przebiegu udziela biuro
Związku oraz dostępne są na stronie internetowej www.pgzptarnow.pl
III. Udział w konkursie
W konkursie może wziąć udział pszczelarz należący do jednego z kół zrzeszonych
w Pogórskim Związku Pszczelarzy w Tarnowie, który spełnia następujące warunki:
a) posiada ewidencyjny numer weterynaryjny lub zgłosił swoją pasiekę
u właściwego powiatowego lekarza weterynarii,
b) zgłosi swoją pasiekę do konkursu na druku stanowiącym załącznik nr 1 do
regulaminu w terminie do 20 sierpnia 2018 r.,
c) legitymuje się wiedzą i doświadczeniem pszczelarskim ocenianym w trakcie
konkursu przez Komisję Konkursową.
Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu należy składać w biurze Pogórskiego Związku
Pszczelarzy w Tarnowie.
IV. Kryteria oceny
1. Stan pasieki i urządzenia niezbędne do gospodarki pasiecznej
a) Pasieczysko – stan ogólny: wygląd całości i utrzymanie. 0 - 5 pkt
b) Stan oraz wygląd estetyczny uli. 0 - 5 pkt
c) Wyposażenie pasieczyska: poidło pasieczne, topiarka do wosku, inne
urządzenia. 0 - 5 pkt
d) Stan i wyposażenie pracowni. 0 - 5 pkt
e) Ogródek pszczelarski, innowacje własnego pomysłu. 0 - 5 pkt
f) Zabytkowe lub ozdobne ule i sprzęt pasieczny. 0 - 5 pkt
2. Stosowanie nowoczesnych metod gospodarki pasiecznej
a) Rodzaj prowadzonej gospodarki (stacjonarna, wędrowna). 0 - 5 pkt
b) Wymiana matek i hodowla na własne potrzeby. 0 - 5 pkt
c) Stosowanie metod wiosennego przyspieszania rozwoju rodzin pszczelich.
0 - 5 pkt

d) Metody tworzenia nowych rodzin. 0 - 5 pkt
e) Wykorzystanie możliwości pozyskiwania produktów pszczelich.
0 - 5 pkt

3. Zwalczanie chorób pszczół, profilaktyka i higiena w pasiece
a) Zwalczanie warrozy: stosowanie leków dopuszczonych do obrotu, inne
metody (w tym biologiczne i fizyczne). 0 - 5 pkt
b) Zapobieganie i zwalczanie chorób, dezynfekcja ramek, uli, sprzętu
pszczelarskiego, zachowanie higieny przy prowadzeniu pasieki
0 - 5 pkt
4. Kwalifikacje, posiadane zbiory biblioteczne i dokumentacja pasieczna
a) Pszczelarskie kwalifikacje zawodowe. 0 - 5 pkt
b) Posiadanie księgozbioru pszczelarskiego. 0 - 5 pkt
c) Prenumerata czasopism pszczelarskich. 0 - 5 pkt
d) Prowadzenie zeszytu pasiecznego, kroniki, strony internetowej pasieki.
0 - 5 pkt
e) Reklama własnych produktów pasiecznych. 0 - 5 pkt
f) Staż pracy w pszczelarstwie. 0 - 5 pkt
5. Aktywność i zaangażowanie pszczelarza
a) Udział pszczelarza w życiu związkowym. 0 - 5 pkt
b) Nasadzenia drzew i krzewów pyłko i nektarodajnych. 0 - 5 pkt
c) Ewentualne inne elementy nie wymienione powyżej. 0 - 5 pkt
Możliwa do uzyskania maksymalna ilość punktów: 110 x 3 = 330

V. Skład Komisji Konkursowej
W skład komisji konkursowej wchodzą: Henryk Smoleń, Andrzej Stańczyk,
Paweł Jawor.
VI. Przebieg konkursu

1. Oceny i wyboru najlepszej pasieki dokona Komisja Konkursowa powołana
przez Zarząd Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie wg kryteriów
oceny, na specjalnie przygotowanej karcie stanowiącej załącznik nr 2 do
regulaminu.
2. Każdy z członków komisji dokona oddzielnej oceny punktowej każdej pasieki
wg kryteriów oceny określonych w punkcie IV.
3. Na końcową ocenę każdej pasieki składać się będzie suma punktów przyznana
przez poszczególnych członków komisji.
4. Przegląd pasiek odbędzie się w terminie od 21 do 31 sierpnia 2018 r.
5. Konkurs zastanie odwołany w przypadku nie zgłoszenia się przynajmniej
trzech pasiek.
VII. Nagrody i wyróżnienia

1. Nagrody i wyróżnienia w formie rzeczowej ufundowane przez Pogórski
Związek Pszczelarzy w Tarnowie, oraz ewentualnych sponsorów, zostaną

przyznane na wniosek Komisji Konkursowej właścicielom trzech najwyżej
ocenionych pasiek.
2. Komisja Konkursowa może wnioskować o przyznanie wyróżnień właścicielom
pasiek, które zajęły kolejne miejsca w konkursie.

VIII. Promocja konkursu i ogłoszenie wyników
Ogłoszenie o organizacji konkursu oraz wyniki będzie opublikowane na stronie
internetowej Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie www.pgzptarnow.pl.
Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbywać się będzie nie później
niż trzy miesiące od zakończenia roku kalendarzowego, w którym organizowany jest
konkurs. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru i
prezentacji zdjęć wykonanych w czasie oceny pasiek.

Za Zarząd
Prezes
Pogórskiego Związku Pszczelarzy
w Tarnowie

Leszek BodziochKomentarze