Koło Pszczelarzy w Bochni ,,Barć"

www.bochenscypszczelarze.pl

Ubezpieczenie OC

2019-01-11 15:23:31

Informuję, że do biura Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie wpłynęła oferta

ubezpieczenia OC od użądleń w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A. WARTA.

W 2019 roku składka od jednej pasieki wynosi 6,00 zł (słownie: sześć złotych). Przez jedną

pasiekę rozumieć należy pasiekę liczącą do 50 rodzin pszczelich w jednej lokalizacji. Jeżeli

pszczelarz posiada więcej niż 50 rodzin w jednej lokalizacji to każde kolejne rozpoczęte 50

rodzin traktować należy jako kolejną pasiekę. Suma ubezpieczenia wynosi 15.000,00 PLN na

jeden wypadek ubezpieczeniowy i 30.000,00 PLN na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w

okresie ubezpieczenia (dotyczy jednego pszczelarza). Wpłaty wraz z wypełnionymi listami

pszczelarzy objętych ubezpieczeniem (druk w załączeniu) należy dokonywać w biurze

Związku w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2019 r. W załączeniu przesyłam również

klauzulę informacyjną przygotowaną przez ubezpieczyciela – Towarzystwo Ubezpieczeń i

Reasekuracji S. A. WARTA, dotyczącą przetwarzania danych osobowych pszczelarzy, którzy

skorzystają z ubezpieczenia OC. Proszę o udostępnienie wyżej wymienionych klauzul

pszczelarzom przystępującym do ubezpieczenia.

Jednocześnie informuję, że składki członkowskie na 2019 rok pozostają bez zmian, tj.

wynoszą odpowiednio:

składka członkowska – 35,00 zł od osoby

składka ulowa – 2,00 zł od rodziny pszczelej.

W załączeniu przesyłam wstępnie wypełnione listy członków kół z danymi pszczelarzy, którzy

wyrazili zgodę na przetwarzanie przez PgZP danych osobowych dla celów administracji

stanem członków. Pszczelarze, którzy takiej zgody nie wyrazili nie zostali uwzględnieni na

liście członków. Do listy można dopisać nowych członków, bądź też w razie potrzeby

wykreślić osobę, która z członkostwa w PgZP rezygnuje. Wpłaty składek członkowskich

proszę dokonywać do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Komentarze