Koło Pszczelarzy w Bochni ,,Barć"

www.bochenscypszczelarze.pl

Ubezpieczenie OC

2020-02-11 09:33:34

Tarnów, dnia 3 lutego 2020 roku


    Informuję, że do biura Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie wpłynęła ofertaubezpieczenia OC od użądleń w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A. WARTA.
W 2020 roku składka od jednej pasieki wynosi 6,00 zł (słownie: sześć złotych). Przez jednąpasiekę rozumieć należy pasiekę liczącą do 50 rodzin pszczelich w jednej lokalizacji.
Jeżeli pszczelarz posiada więcej niż 50 rodzin w jednej lokalizacji to każde kolejne rozpoczęte 50 rodzin traktować należy jako kolejną pasiekę. Suma ubezpieczenia wynosi 15.000,00 PLN na jeden wypadek ubezpieczeniowy i 30.000,00 PLN na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe wokresie ubezpieczenia (dotyczy jednego pszczelarza).
Wpłaty wraz z wypełnionymi listami pszczelarzy objętych ubezpieczeniem należy dokonywać w biurze Związku w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2019 r. 

Z poważaniem
Paweł Jawor

Komentarze