Koło Pszczelarzy w Bochni ,,Barć"

www.bochenscypszczelarze.pl

Zakup ciasta

2020-10-15 19:25:37

30 marca 2020 roku Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie złożył w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie projekt realizacji zadania pn. „Zapobieganie okresowym brakom pokarmu w rodzinach pszczelich”, którego celem był zakup ciasta do podkarmiania pszczół w okresach bezpożytkowych. Podpisanie umowy na realizację powyższego zadania miało miejsce dopiero 14 września 2020 r. W wyniku podpisanej umowy PgZP może dokonać zakupu 52 000 kg ciasta do podkarmiania pszczół,co odpowiada około 2 kilogramom ciasta na rodzinę pszczelą będąca w posiadaniu przezczłonka PgZP. Planowana refundacja kosztów zakupu ciasta ma wynieść 60% wartości, co za tym idzie udział własny pszczelarzy wynosi 40%.Możliwość skorzystania z projektu ograniczona jest do pszczelarzy będących mieszkańcami Województwa Małopolskiego, mieszkańcy innych województw nie mogą brać udziałuw zakupie ciasta. Odbiorcami pomocy mogą być nowi członkowie kół, nie jest wymagane członkostwo na dzień 30. 09. 2019 r.Wartość projektu powoduje konieczność przeprowadzenia przetargu, w którego efekcie wyłoniony zostanie dostawca pokarmu. W drodze przetargu zostanie również określona ostateczna cena pokarmu.Zgodnie z uchwałą Zarządu PgZP poszczególne koła otrzymają nieprzekraczalny przydział ciasta do wykorzystania wewnątrz koła, proporcjonalny do ilości rodzin pszczelich w kole na dzień 30. 09. 2019 r. Podział ten zamieszczony jest poniżej:Koło Ilośćpni*Ilość kilogramów ciasta do wykorzystania w kole Bochnia 2572/ 5053kg Bochnia "Barć" 576/ 1132kg Borzęcin 445/ 874kg Brzesko 2801/ 5503kg Ciężkowice 1062/ 2086kg Dąbrowa Tarnowska 410 /805kgDębno 583 /1145kg Iwkowa 285/ 560kg Lipnica Murowana 663/ 1303kg Lisia Góra 345/ 678kg Nowy Wiśnicz 225/ 442kg Pleśna 611/ 1200kg Ryglice 452/ 888kg Skrzyszów 604/ 1187kg Szczucin 1155 /2270kg Szczurowa 539/ 1060kg Szynwałd 637 /1251kg Tarnów "Bartnik" 705/ 1385kg Tarnów Śródmieście 2078/ 4082kg Tuchów 3745 /7357kg Wierzchosławice 637/ 1251kg Wojnicz 1522 /2990kg Wola Rzędzińska 1462 /2872kg Zalasowa 288/566kg Żabno 637/ 1251kg Żegocina 1430 /2809kg RAZEM 52000 Pszczelarze zainteresowani zakupem dokonują w kołach zapisów i wpłat na zamówione ciasto w kwocie 3,00 zł za kilogram. W załączeniu przesyłam druk na którym proszę umieszczać zamówienia na ciasto. Nieprzekraczalny termin dostarczenia zamówień oraz wpłat mija 20 października 2020 r. Wpłaty po tym terminie nie będą przyjmowane.Po zakończeniu projektu i wypłacie refundacji przez WFOŚ, Pogórski Związek Pszczelarzyw Tarnowie wypłaci odbiorcom ciasta refundację odpowiadającą założeniom projektu.Ciasto będzie dostarczone w 7 punktów na terenie działania PgZP, skąd poszczególne koła będą je odbierać. O terminie i dokładnym miejscu dostawy biuro PgZP poinformuje w terminie późniejszym. Każdy z odbiorców pokarmu w chwili odbioru potwierdzi odbiór ciasta własnoręcznym podpisem na odpowiednim protokole.

Z poważaniemPaweł Jawor

Komentarze